Module quang OEM cho HP Module quang OEM cho HP –

Module quang OEM HP

Sắp xếp:
Dạng lưới Dạng danh sách
KM
-62%
KM
-63%
KM
-50%
J4858C-CL Module quang OEM cho HP, HPE J4858C

Giá bán 1.500.000₫ 750.000₫

KM
-50%
JD095C-CL SFP OEM cho HP dùng thay thế cho PN: JD095C

Giá bán 2.000.000₫ 1.000.000₫

KM
-53%
JD092B-CL SFP OEM cho HP dùng thay thế cho PN: JD092B

Giá bán 2.120.000₫ 1.000.000₫

KM
-76%
J9150A-CL SFP OEM cho HP dùng thay thế cho PN: J9150A

Giá bán 4.120.000₫ 1.000.000₫

KM
-86%
KM
-52%
KM
-74%
J9281B-CL SFP OEM cho HP dùng thay thế cho PN: J9281B

Giá bán 4.600.000₫ 1.175.000₫

KM
-75%
JD096C-CL SFP OEM cho HP dùng thay thế cho PN: JD096C

Giá bán 4.600.000₫ 1.149.998₫

KM
-77%
J9283B-CL SFP OEM cho HP dùng thay thế cho PN: J9283B

Giá bán 5.200.000₫ 1.175.000₫

KM
-77%
JG081C-CL SFP OEM cho HP dùng thay thế cho PN: JG081C

Giá bán 5.200.000₫ 1.175.000₫

KM
-52%
JD097C-CL SFP OEM cho HP dùng thay thế cho PN: JD097C

Giá bán 5.200.000₫ 2.500.000₫

KM
-52%
J9285B-CL SFP OEM cho HP dùng thay thế cho PN: J9285B

Giá bán 6.200.000₫ 3.000.000₫

KM
-63%
JD094B-CL SFP OEM cho HP dùng thay thế cho PN: JD094B

Giá bán 9.000.000₫ 3.300.000₫

KM
-95%
J4860C-CL SFP OEM cho HP dùng thay thế cho PN: J4860C

Giá bán 39.000.000₫ 2.000.000₫

KM
-23%
JD103A-CL SFP OEM cho HP dùng thay thế cho PN: JD103A

Giá bán 9.000.000₫ 6.900.000₫

KM
-75%
JG234A-CL SFP OEM cho HP dùng thay thế cho PN: JG234A

Giá bán 71.500.000₫ 18.000.000₫

KM
-97%
J9153A-CL SFP OEM cho HP dùng thay thế cho PN: J9153A

Giá bán 71.500.000₫ 1.800.000₫

Sale

Không sẵn có

Hết hàng